Forside

 

 

MEDBORGERFORENINGEN      FOR  SØGARD    OG  OMEGN

www.soegaard-og-omegn.dk

 

 

 

 

Referat

 

 

Emne:  Medborgerforeningen for Søgard og omegns generalforsamling

 

Dato:  Onsdag 3. april 2013 kl.  19.30. -  21.30.

 

Sted:  Søgard Friskole, Søgard Ringvej 1, Søgard, 6200 Aabenraa

 

Der deltog  17 medlemmer inkl.  bestyrelsen til  generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen blev indledt med fællesspisningf ra  kl.  18.30. -  19.30. med kylling,  kartoftler  og stuvede æter og qulerødder. Efterfølqende var der kaffe og kage.

 

 

Dagsordenspunkt:                  Drøflelse og  konklusion:

 

-     Valg af dirigent            Bestyrelsen indstillede Jes Schramm sam dirigent.  Jes Schramm blev efterfølqende valgt  uden modkandidater og indvendinger.

 

Jes Schramm startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 4.2, idet:

 

-    Den var  uddelt i Søgard og omegns postkasser i uge 11/2013

-    Den har været annonceret pa www.soegaard-og-omegn.dk

 

Der var ingen indsigelser hertil,  hvorefter  generelforsamlingen var lovlig indvarslet og herefter  beslutningsdygtig.

 

Herefter gennemgik Jes Schramm dagsordenen, hvoraf der la ekstra eksemplarer pa bordene til  de fremmedte.

 

 -    Valg af referent og  Formandens beretning

Bestyrelsen foreslog Brian Marcussensam referent.

Brian Marcussenblev efterfelqende valgt  uden modkandidater og indvendinger.

 Formandensberetning gengives hermed:

 

"Borqerforeninqsåret 2012 Startede for  Formanden og hans kone meget positivt,  da vi fik tildelt  Sydbanks årlige lederpris, takket  være en indstilling  fra borgere i Søgaard. Dejligt  med et klap på skulderen efter mange ars arbejde. Men uden fælles hjælp fra aile aktive  i Søgaard havde dette heller ikke veeret muligt.  Så start  tak til  jer  aile.

"Årets program var i 2012/13  stort  set ikke ændret i forhold til  de tidligere år, vi  holder os til  det vi  kender, det traditionsrige  gamle program,  men måske skulle der lidt  nytænkning til,  da vi ved nogle af aktiviteterne  har set noget færre mennesker  end vi havde ønsket.   Er der nogle som hagr gode ideer til  nye tiltag  er de mere en velkomne til  at  komme med forslag (hjælp) til  at forny  os

Af de nyere ting  som kan nævnes   i Søqaard  er:  LEG PÅ PLÆNEN som foreqår   hver onsdag i sommerhalvåret.    Læg på plænen er et godt og sundt aktiv  på tværs  af aldersgrupper,  og da både børn  og voksne møder op gavner dette  i håj grad sammenholdet  i Søgard.

Dette arrangement  har yderligere  udviklet  sig til,  at vi  har fået  Søgaard på landkortet,  med sunhedsstaffetten.   Da vi til  vores byfest  2012 fik  en stor  støtte,   både økonomisk og praktisk  hjælp fra Aabenraa kommune til at  holde en sund og anderledes byfest.

Den sunde stil  kan vi  nu bibeholde da vi  endelig, efter  en ihærdlq   indsats fra vores fitness  udvalg, samt stor  støtte  fra  diverse fonde har fået  vores udendørs fitness  bane op og stå, rigtig  godt gået, den kan vi  være  stolte af.

Til slut vil jeg  takke alle som har gjort  en indsats til  vores arrangementer  i året der gik,  det gavner  helt  klart  lokalsamfundet  og jo  mere opbakning vi i bestyrelsen kan få  - jo  sjovere  er det at være en del af det.

 

     Kassereren fremlægger revideret årsregnskab


Kasserer Brian Marcussengennemgik årsregnskabet for Medborgerforeningen og Legepladsudvalget (fitnessbanen).  Conny Nielsen gennemgik  regnskabet for  byfesten,  som efter  sidste års generalforsamling,  nu sorterer under Medborgerforeningen også.

 Der blev omdelt  et eksemplar af alle 3 regnskaber til  de fremmedte, således at folk  kunne følqe med.

 Alle 3 regnskaber gengives bagerst i nærværende referat.

 Bestyrelsen indstiller,  at  kontingent  2013  fastholdes uændret, således:

 

-    Kr. 50,00  for  enlige

-    Kr. 100,00  for  par og familier

 

Brian Marcussen orienterede  om, at foreningen  per 31-12-2012  havde

126 husstande som medlemmer.

 

Budgettet for  ar 2013  blev qennernqået, og dette  gengives bagerst i nærværende referat  også, ligesom der blev udleveret et eksemplar til  alle de frernmødte.  Medborgerforeningen budgetterer  med et overskud i 2013- modsat 2012  + 2011  hvor der har været i underkanten  af 7 t.kr.  i underskud hvert  år.  Dette skyldes ifølqe  Brian Marcussen, at  man i 2011 har haft  ekstraordinære udgifter  til  nye legepladsredskaber (10  t.kr.), indkøb af industrikaffemaskine  til  brug for arrangementer  (4 t.kr).   Og fsv.a.  2012  har man haft  ekstraordlnære udgifter  til  lovliqqørelse af elmast ved lndkørslen til  Søgard til  brug for juletreæets belysning  (2 t.kr) og indkøb af hjertestarter   (15 t.kr).   I  år 2013  forventes  ingen ekstraordinære udgifter.  Dette, sammenholdt  med en stigende kontingentindtægt,  sam fø1ge af den vedtagne  kontiqentforhøjelse  i 2012  gør   at  Medborgerforeningen budgetterer  med et overskud  i reqnskabsr   2013.

 

 

 

-   Drøftelse   og Formandens   beretning   blev  godkendt   uden  bernærkninqer  eller  protester  .

De 3  regnskaber   for  hhv.   Medborgerforeningen,     Legepladsudvalg beretning   og (fitnessbane) og  Byfesten   blev  godkendt   uden  bemærkninger   elle   protester

Budgettet   for  2013  blev  godkendt   uden  bernærkninqer   eller  protester. Kontingent   til  2013  blev  godkendt   uden  bemærkninger  eller protester.

-   Behandling   af  indkomne forslag:               

Dirigenten   meddelte,   at  der  var  indkommet    1 forslag,   som  følger:

indkomne   forslag:

Søgard,   den  20.03.2013. Indkommet forslag:

Forslag  1:

Anonymt   forslag:

 

Der  ønskes  gerne  opsat  et  trafikspej/  på  hjeønet  af  Søgård Ringvej  og Tingbjerg,  så/edes at  man  kan  se  op  ad  Søgård Ringvej  (uden  at  bøje nakken),  når man  kommer  rende  udefra  hovedvejen,  og ska/  dreje  ti/ venstre ad Tingbjerg.

Dirigenten   spurgte   til,   om  der  var  andre  forslag.   Dette  var  der  ikke.

Det blev  vedtaget,   at  Medborgerforeningen    retter   henvendelse  til kommunen  om kring,  om  de kan  være  behjælpelige  med,  at bekoste  og beseøqe opsætning  af et trafikspejl.    Opnåes  svaret  "nej" fra  kommunen,   da vil  Medborgerforeningen    spørge,  om vi  selv  må indkøbe  og opsætte et  trafikspejl.    Medborgerforeningen    fik generalforsamlingens    tilladelse   til,  at  indkøbe og opsætte et trafikspejl    som ønsket,  såremt   kommunen   ikke  kan  gøre  dette, men vi  selv  m- gøre  dette.

-  Valg  af  medlemmer      

Bestyrelsen   meddelte,   at  følgende  er  på valg  til  bestyrelsen   i år:

til  bestyrelsen   + 2 suppleanter 

    Bent  Hellesøe  Clausen,  modtager   genvalg

-   Brian  Marcussen,   modtager   genvalg 

Dirigenten   spurgte   til,   om  der  var  andre   kandidater,    som  ønskede  at opstille   til  bestyrelsen.    Dette  var  der  ikke.   Herefter   blev  ovennævnte   2 personer   qenvalgt   til  bestyrelsen   for  den  kommende  2 årig  periode.

 

Bestyrelsen  indstillede   genvalg  til  følgende 2 personer,  som  suppleanter tiI bestyrelsen:

 

  Charles  Kock

   Lars Bo Petersen

 

Dirigenten   spurgte  til,  om  der  var  andre  kandidater.   Det var  der  ikke. Begge  blev  genvalgt   som  suppleanter til  bestyrelsen.

 

  Valg  af  2 revisorer        Bestyrelsen  indstillede   genvalg  til  de  nuveerende  2  revisorer: og  1 suppleant

  Hanne Cathrine  Iversen,   Ingesvej   6,  Søgard

  Svend  Christensen,  Ahlefeldtvej   6,  Søgard

 

Dirigenten   spurgte  til,  om  der  var  andre  kandidater.   Det var  der  ikke. Begge  blev  herefter   genvalgt   som  revisorer  uden  modkandidater.

Som  suppleant   indstillede   bestyrelsen  genvalg  til:

 Ryhmer  Thomsenmer Thomsen blev he

 Dirigenten   spurgte  til,  om  der  var  en  anden  kandidat.   Det var  der  ikke.

Rymer Thomsen blev herefter genvalgt uden modkandidater

Eventuelt

 

 

 

 

 

 

a)  Brian  Marcussen  orienterede   om,  at  der  afholdes  "Ren  Dag",  sendaq

 

den  21.  april  2013  fra  kl.  10.00.  Der afholdes  officiel  åbning  af

fitnessornradet,    onsdag  den  1.  maj  2013  fra  kl.  18.00.  med  bl.a.

fællesspisninq,   musik,  fitness  og  idreetsaktiviteter    mv.

 

b)  Henriette   Roberts  har  meddelt,   at  hun  ikke  lænqere  ønsker  at vvære webmaster for Medborgerforeningens hjemmeside. Det blev aftalt, at Per Davids spørqer Helge Midtgaard, om han kunne tænke sig at overtage posten? Ønsker Helge Midtgaard ikke dette, bemyndiges

 Medborgerforeningens bestyrelse til at finde en anden.

 

 

 

 

c)  Søbreds  udvalget  v. Jes  Schramm  orienterede   om,  at  der  har  været

afholdt  arbejdslerdaq   den  03.  marts  2013.  Der  indkaldes  til  næste år  til denne arbejdsdag via mail og seddel i postkasserne i habet om, at flere fra byen vii deltage. Stor tak til de frernmedte til arbejdsdagen.

 

.

Søbredsudvalqet   består  af Jes Schramm,   Ryhmer  Thomsen  og  Palle

Jensen.  Sidstneevnte   to  personer  er fraflyttet/fraflytter       Søgard.  Derfor blev det aftalt, at Carsten Schmidt (Ingesvej) og Bent H. Clausen

(Rantzausvej) indtræder i stedet. Ligeledes blev det aftalt, at Hans VernerPetersen (Margrethevej) sparqes, og indtræder, hvis han ønsker

 

Der er indgaet 5 arig aftale med Søgard lejren omkring, at Søbreds udvalget 1 x årligt (01.10) mødes med kasærnen, og aftaler spillereglerne

for vedligehold af søbredden. således at denne ikke gror til igen. Der vil

således arligt blive indkaldt af Søbreds udvalget til en arbejdsdag ved

søbredden.

 

 

 

 

 

 

d)  Brian Marcussen orienterede  om,  at  Medborgerforeningen,  efter  ønsker frembragt  på generalforsamlingen  i  marts  2012, har tilskrevet  Aabenraa kommune  omkring:

 

-    ønske  om spærring for  trafik/parkering    langs søbredden

-    Lovliqqørelse af Iysmasten ved juletræet

-    Anlæg af blomsterbed  og opsætning af skraldespand

-    Anlæg af fortov  pa Tingbjerg  og Rantzausvej

 

Kommunens svar  gengives  hermed:

 

Aabenraa   -

Kommune    -

 

Teknik  &  Milj

Vej  &  Park

Data:   09.  november     2012

Sag.  nr.    12/51924

Sagsbehandler:    Naja  B.  Hansen  &  Henrik   BLitzau  Hasling

 

 

 

ØNSKER   FRA  BORGERNE  I  SØGARD

Tilbagemelding       pÅ  Ønsker  fra   medborgerforeningen    for

Søgfird    Omegn   af  13.  maj   2O12. Att.:    Brian   Marcussen

 

Trafik/parkering          langs   søbreden ved  Søgfird    Sø.

Henrik   B.  Hasling   har  besigtiget    forholdende.

Vi  finder   ingen  anledning   til  helt  at  afvise  fiskerne   i at  parkere   på kommunens   grundstykke langs  søen.

Derudover    vil  en  spærring   medføre yderligere parkering  langs  de berørte offentlige    veje.

Som  udgangspunkt     afviser   vi  dette   ønske.

 

Lovliggørelse      af  Iysmasten     ved  juletreeet,

Iflg.   Kirsten   Martinussen/    Aabenraa   kommune    er  der  givet   en tilladelse.

 

Anlæg af  blomsterbed      og  Opsætninq   af  skraldespand Vedr.   skraldespand    besigtiger   Vejdrift    v. Gert   Holst  Hansen forholdene    og  skraldespande    vil  blive  sat  op  i det  omfang   det vurderes nødvendiqt.

Der  kan  gives  tilladelse   til  etablering    og  vedligeholdelse af  et blomster/plantebed,       såfremt   foreningen    overtager    visse forpligtigelser og  der  i øvriqt er enighed om  projektet. Foreningen   bedes  fremsende    ønske   med  angivelse   af  størrelse, plantetyper, vedligeholdelsesplan, kontaktpersoner etc.til ghh@aabenraa.dk     Foreninqen   er  selvfølqeliq velkommen til  at afstemme ønskerne med  Gert  Holst  Hansen  forinden.

 

Anlaeg af fortov på Tingbjerg   og  Rantzausvej

De  manglende   fortove   er  medtaget    på  listen   over opgaver der  skal

udføres.

 

Omkring  nedsættelseaf et  udvalg til  anlæg af blomsterbed på græsarealet ved skulpturen/Indkørslen til  Søgard blev det  aftalt,  at Medborgerforeningen  kommer  med et forslag  til, hvorledes dette kan gøres.  Dette  forslag  præsenterestil  Byfesten 2O13.

 

-    Per Davids foreslog,  at  der  kunne  plantes  et  permanent  juletræ på området.

-     Lars Bo Petersen foreslog,  at  der kunne  opsættes en informationstavle, hvorpå alle arrangementer  i bven/området kunne annonceres.  Derved er alle arrangementer  samlet  et sted, og derved  synlig  og overskuelig  for  borgerne.  I  Felsted er denne informationstavle   elektronisk  -  måske kunne dette være en ide i Søgard også?

 

e)  Det blev drøftet,  om Medborgerforeningen  har for  mange arrangementer?  Om der  er brug for  nogle anderledes arrangementer?

-    Marie Latter:  Invitationerne   kommer  for  sent  ud.  De skal uddeles tidligere.

-    Lottospil:  Overdrages til  Friskolen

-    Juletræsfest: Forsøqes afholdt  på en anden  måde.  F.eks. fælles gåtur  med julemanden,   dans om juletræet ved skulpturen/indkørsel til  Søgard og afhentning  af slikpose  hos slikmutte

-     Jes Schramm  foreslog,  at  Medborgerforeningen  burde lave flere virksornhedsbesøq,

-    Jes Schramm  foreslog  at  man  kunne invitere  en multikunstner,

som var  i byen i  1dag og sammen  med skoleelever/borgere i byen lavede malerier,  skulpturer,  træstammer og l.  som vedkommende  så efterfølqende  kunne udstille.  Således at vi  bliver kendt  for "kunstens  by".  Evt. som en del af byfesten?

-    Ralf Loges foreslog  f.eks."  J Dag" med juløl,  paskeøl.

-    F.eks. fælllesspisning med forskellige madhold blev foreslået

 

Lars Bo Petersen nævnte,at  han oplever,  at vi  har godt  gang i den i Søgard. Vi skal  passe på ikke at skære ned i aktiviteterne.   Derimod skal vi  være stolte  over alt det vi har og alt  det vi  har opnået.

 

Vi skal have en fælles hjemmeside  og fæles informationstavle, således at alle arrangementer  i byen annonceres et  sted.  Dette  er overskueligt. Arrangementer  for  Medborgerforeningen,  friskolen,  børnehaven,tennisklub,  petanqueklub  m.fl.  skal være synlige  gensidigt og på en fælles side/ informationstavl e.

 

 

 

 

 

 

Side 6 af  14

 

 

 

MEDBORGERFORENINGEN  FOR SOGARD  OG OMEGN

www.soegaard-og-omegn.dk

 

 

 

 

 

Bestyrelsens    godkendelse    af  referatet:

Søgard, den    14.04.2013

 

 

 

 

 

Formand

 

 

 

 

 

Mette-Marie  Diemer Næstformand

 

 

Bent Hellesee  Clausen

Bestyrelsesmedlem


-

Brian Marcussen

Referent I  sekretær

 

Else Funch

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 7 af  14

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.04 | 22:47

Hej Tommy,

Man må ikke sejle med nogen form for båd i søen.

Det med fiskekortet er du nød til at ringe op til søgårdlejren om.

Mvh
Emil

...
21.02 | 10:25

hej jeg vil gerne spørge om mulig at købe et dagkort til Søgård sø og fiske efter gedder og om man må tage sin kajak med der over hva koster et dagkort

...
28.06 | 12:13

Okay. Havde ikke set det med fisketegnet stod lige ope over. Men hvad koster sådan et fisketegnet til et år ??

...
28.06 | 12:08

Hej jeg har en forespørgsel. Jeg var med for første gang til fiske konkurrence i år 2014.
Men vil gerne høre hvor jeg kan købe et fiske tegn til Søgård sø. ..

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE